Regionálna rozvojová agentúra Senica

(vedúci partner projektu s názvom „S chuťou po stopách histórie a krás prírody … „)

 •  Regionálna rozvojová agentúra Senica (RRAS) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2004,
 • zakladajúci členmi sú Mikroregión Branč, EUROPROJEKTA s. r. o., AIKON s. r. o. a TTSK,
 • RRAS je nezisková organizácia, ktorá aktivizuje ekonomický rozvoj regiónu inštitucionálnym spojením samosprávy, súkromného sektora a tretieho sektora,
 • pracuje ako účinný nástroj rozvoja regiónu v členských štátoch EÚ. Je súčasťou integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Predmety činnosti

 • orientácia na rozvoj regiónu v súlade s Národným plánom regionálneho rozvoja,
 • realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov,
 • aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej spolupráce a inrerregionálnej spolupráce,
 • podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónov a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,
 • zabezpečovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného, rizikového a štartovacieho kapitálu,
 • poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva pre čerpanie prostriedkov z predvstupových a štrukturálnych fondov,
 • budovanie vzťahu k verejnosti regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
 • koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja ( v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
 • organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,
 • zabezpečovanie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií,
 • vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
 • organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja,
 • podpora rozvoja cestovného ruchu, kultúrnych a spoločenských akcií obcí.

Hlavné ciele

 • aktívne sa podieľať na úspešnom zvládnutí úloh lokálnej úrovne, ktoré vyplývajú z integrácie Slovenskej republiky medzi vyspelé členské krajiny EÚ,
 • podporovať čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v regióne,
 • hľadanie impulzov k samoaktivizácii regiónu, podpora samoaktivizácie regiónu.

Prioritné úlohy

 • pomoc pri koordinácii aktivít podporujúcich regionálny rozvoj a integráciu Slovenska medzi vyspelé krajiny EÚ,
 • budovanie vzťahu verejnosti k regiónu aktívnou propagáciou na výstavách a seminároch. Iniciovanie vytvárania regionálnych partnerstiev (štátna správa, verejná správa, tretí a súkromný sektor),
 • aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov a rozvíjaním interregionálnej spolupráce,
 • poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva pre čerpanie prostriedkov
 • podpora vstupu domácich a zahraničných investorov do regiónu, a to aktívnou účasťou v procese vytvárania podmienok pre investovanie.

Aktivity

 • spolupráca so strednými školami, kultúrnymi zariadeniami a obcami,
 • vyhľadávanie a oslovovanie partnerov na rakúske a českej strane, sprostredkovanie partnerstiev,
 • metodické usmerňovanie školských zariadení stredných škôl, kultúrnych zariadení v obcí pri vypracovaní projektových žiadostí pre čerpanie NFP z fondov EÚ,
 • konzultačná, poradenská činnosť v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
 • projektová činnosť,
 • reklama, propagácia.

 

MAS Partnerství venkova

(hlavný cezhraničný partner projektu)

Založena 14. ledna 2005, jako občanské sdružení. Velikost území MAS – asi 188 km 2, rozkládá se na území 2 mikroregionů – Svazku obcí Letovicko a Malá Haná v nesevernější části našeho Jm kraje., zahrnuje území 24 obcí, kde žije 17,5 tisíce obyvatel. Z těchto obcí je 18 s počtem obyvatel pod 500 a jen 2 větší města V. Opatovice a Letovice, nad 4 tis obyvatel. Průměrná hustota zalidnění je 96 obyvatel na 1 km2, což je výrazně pod okresním, krajským a celostátním průměrem. Dokládá to tedy venkovský charakter převážné část území.

Strukturu MAS tvoří celkem 9 subjektů, 2 výše uvedené mikroregiony, dále je členem obec Vísky se svojí Školou obnovy venkova, nezisková organizace Fan club BOP Křetínka, zaměřená na kulturní sportovní a společenské aktivity a zlepšování životního prostředí a z podnikatelského prostředí zemědělské podniky a organizace, Ledeko a.s. Letovice , Masoodbyt – odbytové družstvo, Orelio s.r.o., a soukromí podnikatelé Ing. Josef Mahel – Knínice a Ing. Přemysl Toul- Borotín.

MAS má své zázemí v nově postavené budově Obce Vísky, k dispozici má kancelář včetně nezbytné kancelářké techniky /počítač, kopírka,telefon,audio a video technika a pod/, k dispozici je i zasedací a přednášková místnost.

MAS dosud nemá žádné pracovníky na plný pracovní úvazek, na dohodu pro ni pracuje manažer MAS, projektová manažerka a účetní. Ostatní členové vykonávají práci zdarma, včetně statutárního zástupce, předsedy MAS.

MAS má ze zástupců svých členů zvoleny orgány MAS. Členy valné hromady jsou po jednom zástupci každého člena.

Dále je utvořen programový výbor, monitorovací výbor a výběrová komise. Součástí struktury je i revizor, jenž v podstatě kontroluje hospodaření MAS. Také zde je respektováno rovnoměrné zastoupení všech členů. Kladen je důraz na zastoupení mladých do 30 ti let, žen i zemědělců. Tyto 3 kategorie tvoří také samostatné pracovní skupiny, zabývající se svojí problematikou.

MAS uspěla se v r. 2006 jako jedna z 23 MAS v rámci Leaderu ČR a z obdržené dotace ve výši 3 mil Kč, byl finančně podpořen projekt přírodní kulturně sportovní areál v obci Vísky, zakoupení malé mechanizace na údržbu veřejné zeleně v obci Horní Smržov, zbudování bezdrátového rozhlasu v obci Borotín a největší částka více jak 1 mil Kč, na zakoupení stroje pro vyžínání trávy, čištění cest a příkopů, kterou obdržela firma Ledeko a.s. Letovice. Výrazem podpory ze strany EU je zbudované Agrocentrum Ohrada Vísky, kde se kromě jiného konají tradiční dožínky, v r. 2007 za aktivního spolupořadatelského podílu naší MAS nebo museum v Horním Smržově, spousta cyklostezek i naučných stezek apod.

Finanční zdroje MAS v r. 2007 byly zabezpečovány formou příspěvků členů MAS, kde MR přispívali podle počtu obyvatel 5 Kč na 1 občana , ostatní měli příspěvek stanoven dle velikosti firmy od 2 do 5 tis Kč. Dalším našim zdrojem byla dotace od Jm kraje ve výši 200 tis Kč.

MAS se se svým projektem uchází tak jako asi většina o podporu realizace SPL.

Naše MAS si zvolila celkem 4 fiche, vždy začínající názvem naší MAS Partnerství venkova a s přiřazenými názvy PV- obnova a rozvoj vesnic, PV – občanské vybavení a služby, to jsou dvě, které nezakládají veřejnou podporu a dále pro podnikatelské subjekty ty , které zakládají veřejnou podporu PV – podpora cestovního ruchu a diverzifikace zemědělství a PV – modernizace zemědělských podniků. Naše MAS v současné době připravuje vlastní projekt v rámci ROP, zaměřený na oblast vzdělávání.

I když naše MAS má 3 letou tradici, zvládnutím projektů v rámci Leader 2006 získala určité zkušenosti, zejména při přípravě projektu a plánování. Rovněž zvládnutí všech fází realizace projektu v rámci Leader 2006 bylo dobrou školou pro všechny orgány MAS. Vybrané projekty svědčí i o dobré provázanosti jednotlivých partnerů, kdy realizované akce slouží široké veřejnosti a nejsou tedy jen pro určitou skupinu. Nejlepším výsledkem vzájemné provázanosti jednotlivých partnerů byla v loňském roce 3. dožínková slavnost v areálu Ohrada Vísky, kde skutečně spolupracovali a presentovali se všichni členové a jejich zástupci. Co se týká národní spolupráce, MAS je zakládajícím členem Národní sítě MAS. Snažíme se spolupracovat zejména s MAS s námi sousedícími. MAS Moravský kras se zúčastnila svými regionálními výrobky na naší dožínkové slavnosti, s MAS Boskovicko plus jsme v minulém roce realizovali společný vzdělávací projekt, zaměřený na zvýšení informovanosti zájemců o jednotlivé programy EU jak je dobře připravit, o PRV a ROP. Věnovaly jsme se rovněž zvládnutí nového stavebního zákona, veřejným zakázkám, cestovnímu ruchu v regionu i zákonu o obcích.

Co se týká mezinárodní spolupráce. Naši zástupci se zúčastnili VI. Evropského kongresu obnovy venkova v Polsku, kde jsme navázali první kontakty se vznikající MAS na Slovensku, se kterou jsme v těchto dnech podepsali smlouvu o spolupráci.

Další aktivity budeme realizovat prostřednictvím kontaktů 2 našich měst, které již na své úrovni spolupráci rozvíjí a rozšíří ji na MAS ve své působnosti. / Slovinsko, Německo, Rakousko/.